Italian
German German German English English French French Spanish Spanish Italian Dutch Polish Russian Belarusian Ukrainian Estonian Turkish English English Czech Danish Finnish Swedish Norwegian Bokmål Maltese Luxembourgish Greek Lithuanian Latvian Icelandic Portuguese Portuguese Spanish Spanish Hungarian Slovak Romanian Romanian Slovenian Serbian Serbian Albanian Croatian Bulgarian Macedonian Bosnian Hebrew Arabic Hindi English Indonesian Korean Japanese Thai Malay Vietnamese Chinese Chinese Persian Bengali Pashto
SignSeen di Veenendaal:

SignSeen is een toonaangevende merkonafhankelijke totaalleverancier van producten in het sign, display, personalisatie en markering segment en marktleider op het gebied van directe en online verkoop van deze producten, verbruiksmaterialen en reserve onderdelen. Bij SignSeen vindt u meer dan 20.000 producten van ruim 100 toonaangevende gerenommeerde fabrikanten. Al weer bijna tien jaar (sinds 2005) profiteren bedrijven, (semi-)overheidsinstellingen en scholen van ons brede assortiment, het bestelgemak en de scherpe prijsstelling. Met behulp van een uniek logistiek concept is SignSeen in staat om u de snelste levertijden, veelal binnen 24 uur, te garanderen. SignSeen staat bekend om haar klantgerichte instelling, streeft voor haar klanten naar een optimale klantbeleving en werkt oplossingsgericht. Bij SignSeen winkelt u veilig en vertrouwd. Onze ‘State of the art’ webshop kent een zeer hoge uptime, maar wij zijn veel meer dan een webshop. U kunt bijna alles wat wij verkopen live in onze showroom bekijken en tevens kunt u natuurlijk bestellen zoals u wilt, online, per mail, telefonisch of gewoon afhalen. En 95% is bij ons uit voorraad leverbaar.

Herr jw Leendertz
arkeneel 27 27
3905ns Veenendaal
Paesi Bassi


Ulteriori informazioni legali

Algemene Voorwaarden
SignSeen is een Handelsnaam van Wildfire Innovations BV en wordt door deze rechtsgeldig vertegenwoordigd.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Wildfire Innovations BV uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de klant gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.
1.3 De klant met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met Wildfire Innovations BV gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
Artikel 2: Prijzen
2.1 De door verkoper opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2.2 Door verkoper in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden de verkoper niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken indien de levering van de zaken op een termijn van meer dan drie maanden was overeengekomen. Koper heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding.
Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Alle offertes van Wildfire Innovations BV zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door Wildfire Innovations BV schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien Wildfire Innovations BV deze heeft aanvaard of bekrachtigd, al dan niet bij geschrifte. Onverlet het vorenopgemerkte vervalt een offerte in ieder geval na vijf werkweken na dagtekening daarvan.
3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.
3.4 Voor zover niet anders is overeengekomen zijn de prijzen voor levering door de klant te voldoen.
3.5 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende prijzen en gelden uitsluitend voor de vermelde duur op de aanbieding. Indien na de datum van aanbieding een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat is Wildfire Innovations BV gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3.6 Elke aanbieding is tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.7 Indien en voorzover maatvoeringen door de koper zijn opgegeven is de juistheid daarvan geheel voor rekening en risico van de koper. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste opgave van de maatvoering zijn voor rekening van de koper.
3.8 De koper dient personeel van zowel Wildfire Innovations BV als ook door haar in te schakelen derden waar nodig de vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden.
3.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.
Artikel 4: Betaling
4.1 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetaling bedrag dient te geschieden bij levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.
4.3 Afwijkende betaling afspraken gelden slechts indien zij tussen Wildfire Innovations BV en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.
4.4 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door Wildfire Innovations BV opgestelde facturen en factuuroverzichten.
4.5 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Wildfire Innovations BV zonder enige ingebrekestelling het recht de klant over het gehele verschuldigde bedrag alsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 10% (tien procent), vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betalen van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtigde incassokosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van ? 226,-.
4.6 Wildfire Innovations BV is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaald voorschot, en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel 3.8 bepaalde.
4.7 Betalingen die vanwege de klant aan Wildfire Innovations BV plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de klant nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.
4.8 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor Wildfire Innovations BV mogelijk niet over te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voorzover Wildfire Innovations BV niet overgaat tot levering is de klant gehouden aan Wildfire Innovations BV de kosten van transport en een bedrag van €22,- per dag, of gedeelte van een dag, totdat levering plaatsvindt ter vergoeding van de kosten die Wildfire Innovations BV heeft wegens opslag van de zaak/zaken te voldoen.
Artikel 5: Eigendomsovergang, risico en levering
5.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres voor rekening van de klant. Wildfire Innovations BV is tot geen vrijwaring, hoe ook genaamd, gehouden.
5.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Indien de klant de geleverde maar door hem aan Wildfire Innovations BV niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en/of in pand geeft, en/of ingeval van zijn faillissement of surs?ance van betaling, of beslaglegging geen schriftelijke melding daarvan doet aan Wildfire Innovations BV binnen 5 dagen daarna, verbeurt de klant een niet voor matiging vatbare boete van tenminste drie maal de niet betaalde geldsom.
Artikel 6: Reclamaties, klachten en garantie
6.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door Wildfire Innovations BV worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij Wildfire Innovations BV te reclameren. Bij zaken welke door of namens de koper zelf worden ver- en/of bewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen twee weken na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk.
6.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van leverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de klant zelf de door Wildfire Innovations BV geleverde zaken monteert, dient de klant zich voor montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
6.3 Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 14 dagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij Wildfire Innovations BV.
6.4 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Wildfire Innovations BV gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
6.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen door Wildfire Innovations BV hebben verricht.
6.6 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
6.7 Tenzij Wildfire Innovations BV zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet vrij om zaken aan Wildfire Innovations BV te retourneren.
6.8 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Wildfire Innovations BV, zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.
6.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.
6.10 Op reparaties worden geen garanties afgegeven, tenzij uitdrukkelijk kan worden aangetoond dat deze voorvloeien uit de reparatie, i.e. van exact dezelfde aard zijn. De maximale periode voor deze is maximaal 1 (een) maand na de feitelijke reparatie.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Wildfire Innovations BV is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijf- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Wildfire Innovations BV verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grove schuld zijdens Wildfire Innovations BV.
7.2 Wildfire Innovations BV zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Wildfire Innovations BV en de klant.
7.3 Indien en voorzover Wildfire Innovations BV zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
7.4 De klant vrijwaart Wildfire Innovations BV uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.
7.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen.
7.6 Reclamaties geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
Artikel 8: Overmacht/Niet toerekenbare tekortkoming
8.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Wildfire Innovations BV niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Wildfire Innovations BV het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
8.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Wildfire Innovations BV, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerie?n, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van Wildfire Innovations BV en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Wildfire Innovations BV onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van Wildfire Innovations BV, haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.
Artikel 9: Ontbinding
9.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surc?ance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Wildfire Innovations BV het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Wildfire Innovations BV ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.
9.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Wildfire Innovations BV, tenzij Wildfire Innovations BV nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van Wildfire Innovations BV op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.
Artikel 10: Geschillen
De gerechtelijke instanties in het arrondissement Amersfoort zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen Wildfire Innovations BV en haar klanten bestaande geschillen.
Artikel 11: Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Wildfire Innovations BV gedaan of aangegaan.
Artikel 12: Slotbepaling
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Wildfire Innovations BV en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
| Stand 1 Nov 2005|

annunci attuali e offerte top:
Fibra 2D - 20 watt
Fibra 2D - 20 watt CalorMark 2D Entry

Demo / Showroom modello 2D Calormark modello laser in fibra di 20 watt. Vtkqc3 Molto facile da usare con funzione di autofocus e completo di ...

Laser a fibra 3D
Laser a fibra 3D Calormark 60 watt

Showroom / demo 60 watt Calormark 3D fiber laser. Il laser è stato usato solo per dimostrazioni ed è in condizioni nuove. Viene fornito comp ...

Invia la tua richiesta a SignSeen:
altre offerte:
Fibra 2D - 20 watt CalorMark 2D Entry

Demo / Showroom modello 2D Calormark modello laser in fibra di 20 watt. Vtkqc3 Molto facile da usare con funzione di autofocus e completo di software. Questa fibra di ingresso 2D C......


Laser a fibra 3D Calormark 60 watt

Showroom / demo 60 watt Calormark 3D fiber laser. Il laser è stato usato solo per dimostrazioni ed è in condizioni nuove. Viene fornito completo di software 3D. Utilizzate un laser......


Machineseeker.it e' lo sponsor ufficiale di:
FEEDBACK
Fatto: Azione eseguita
Errore: Azione non si è potuta eseguire
Flag it
+49 201 857 86 152
Flag es
+34 911 433 456
Flag fr
+49 201 857 86 153
Flag gb
+44 20 331 800 72
Flag de
+49 201 857 86 10
Flag nl
+49 201 857 86 180
Flag pl
+48 223 076 958